Contact:

Telefon: 0753056530

E-mail: primaria@prundubargaului.ro

Activitatea compartimentului impozite și taxe locale se bazează în principal pe organizarea și asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consiliere fiscală, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedura fiscală și a celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale. 

În cazul persoanelor fizice activitatea vizează:

 • organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice;
 • întocmirea borderourilor de debite şi scăderi, urmărirea operării lor şi asigurarea transferării acestora la organele de încasare;
 • urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele fizice;
 • asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană fizică;
 • verificarea persoanelor fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, operând, după caz, diferenţele faţă de impunerile iniţiale şi luarea măsurilor pentru încasarea acestora la termen;
 • aplicarea sancţiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane fizice, care au încalcat legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • ţinerea evidenţelor debitelor din impozite şi taxe şi modificările debitelor iniţiale pentru persoanele fizice;
 • înregistrarea biletelor prezentate de organizatorii de spectacole persoane fizice, vizarea şi semnarea carnetelor şi urmărirea încasării de la aceştia a impozitului datorat;
 • analizarea, cercetarea şi propunerea spre soluţionarea Consiliului local al municipiului Deva cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către bugetul local, precum şi a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire şi compensări, în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor fizice;
 • analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele fizice, conform competenţelor legale;
 • propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmau a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele fizice;
 • asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • asigurarea arhivării actelor;
 • colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local, dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele fizice;
 • îndeplinirea şi a altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici;

În cazul persoanelor fizice activitatea vizează:

 • organizarea şi asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoane juridice;
 • întocmirea borderourile de debite şi scăderi şi urmărirea operării lor; c) urmărirea întocmirii şi depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de impunere de către persoanele juridice;
 • asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică;
 • verificarea persoanele juridice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor şi taxelor locale şi a altor impozite şi taxe ce constituie venit al bugetului local, în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute şi sancţionarea nedeclarării în termenul legal a acestor bunuri supuse impozitării sau taxării;
 • aplicarea sancţiunilor prevăzute de actele normative aflate în vigoare, tuturor contribuabililor persoane juridice, care încalcă legislaţia fiscală şi luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 • ţinerea evidenţei debitelor din impozite şi taxe şi modificărilor debitelor iniţiale pentru persoanele juridice;
 • asigurarea evidenţei plăţilor de impozite şi taxe pe baza declaraţiilor depuse de persoanele juridice, care s-au completat cu procesele verbale de control ale personalului de specialitate;
 • verificarea modului în care agenţii economici persoane juridice, au calculat şi virat la termenele legale sumele cuvenite bugetului local cu titlu de impozite şi taxe;
 • efectuarea şi întocmirea de situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultate ale acţiunilor de verificare şi impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propunerea de măsuri pentru întărirea legalităţii în materie de impozite şi taxe;
 • analizarea, cercetarea şi soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, formulate de către persoanele juridice, conform competenţelor legale;
 • propunerea, în condiţiile legii, a modificării cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale ce urmează a fi aprobate de către Consiliul local, datorate de către persoanele juridice;
 • asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum şi a modului de execuţie al bugetului local;
 • asigurarea arhivării actelor;
 • colaborarea cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local;
 • urmărirea şi răspunderea de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local al comunei Prundu Bârgăului,  dispoziţiilor primarului şi a celorlalte acte normative care reglementează impozitele şi taxele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local, datorate de persoanele juridice;
 • îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefi ierarhici;