Vasile Alexandru Ionel TURC

Telefon: 0753055875

E-mail: primaria@prundubargaului.ro

Atribuţiile  administratorului  public:

Scopul principal al postului: Eficientizarea managementului în administraţia publică locală. 

 Atribuţii: Poate îndeplini atribuţii de coordonare delegate de către primar în baza contractului de management  privind:

1.-aparatul de specialitate al primarului;

2.- serviciile publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

3.-calitatea de ordonator principal de credite;

4. -atribuții privind managementul situațiilor de urgență la nivelul comunei Prundu Bîrgăului ,

a) vicepreşedinte  al CLSU : îndeplineşte obligaţiile ce-i revin ca membru al Comitetul  Local pentru Situaţii de Urgenţă  şi, în absenţa preşedintelui, exercită atribuţiile acestuia, respectiv participă la şedinţele Comitetului Local, prezintă informări şi puncte de vedere cu privire la gestionarea tipurilor de risc din componenţa structurii pe care o reprezintă, precum şi la îndeplinirea funcţiilor de sprijin ce le revin în situaţiile de urgenţă în sectoarele de competenţă; menţin permanent legătura cu centrele operative corespondente de la localităţile limitrofe;

b)șef centru operativ al CLSU

–  centralizeazã şi transmite operativ la centrul operațional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgență date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgență;

– monitorizeazã situaţiile de urgență şi informeazã Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta şi celelalte centre operaționale şi operative interesate;

– urmãrește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgență şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;

– asigură transmiterea operativã a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legãturilor de comunicaţii cu centrele operaționale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

– centralizeazã solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgență şi fac propuneri pentru asigurarea lor;

– gestioneazã baza de date referitoare la situaţiile de urgență;

– îndeplinește orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgență, prevãzute de lege şi în ROF-ul CLSU.

5.- Încheierea, conform competenţelor sale şi în limitele mandatului încredinţat de Primar, a

unor acte juridice în numele şi pe seama instituţiei

6. poate îndeplini orice alte atribuţii relevante postului, în limitele legii. 

Responsabilităţi:

– să îndeplinească obiectivele şi indicatorii de performanţă stabiliţi

– să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei; ;  

– să adopte măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei, pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi a mandatului încredinţat;

– să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite;

– să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul instituţiei publice şi să asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului instituţiei;

– să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii, conform mandatului;                                                  

– să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale.

–  să prezinte angajatorului ori de câte ori este necesar, situaţia economicofinanciară a serviciilor publice, modul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor din anexă, inclusiv măsurile pentru optimizarea activităţii, când este cazul;

– să îndeplinească atribuţiile delegate de către primar, în limitele impuse de către acesta, respectiv poate să îndeplinească, în condiţiile legii, una sau mai multe dintre atribuţiile enumerate mai jos: coodonarea aparatului de specialitate al primarului;  coordonarea serviciilor publice de interes local prestate  prin intermediul aparatului de specialitate şi/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local enumerate în Anexă;  calitatea de ordonator principal de credite; orice alte atribuţii în domenii specifice instituţiei şi postului, încredinţate de către primar şi/sau Consiliul Local prin act administrativ şi care nu contravin legii. 

Alte cerinţe specifice postului:

– elaborarea unui proiect de management pentru eficientizarea activităţii unităţii administrativ teritoriale ;

– aplicarea de principii si tehnici moderne privind bugetarea şi managementul financiar în sectorul public, managementul proiectelor, în special cele cu finanţare din fonduri europene, managementul resurselor umane, comunicarea şi transferul de cunoştinte, managementul operaţional, supervizarea şi controlul calităţii;

– disponibilitate pentru deplasări, delegaţii.